• Odwiedź nas na:
Oferta
Harmonogram
Regulamin
PROGRAM ZAJĘC
PROFIL KANDYDATA
PROFIL ABSOLWENTA

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kształcenia oraz harmonogramem i regulaminem rekrutacji.

 

Zostań uczestnikiem Akademii Biznesu!

Wypełnij formularz! (Klik)

OFERTA KSZTAŁCENIA

Realizacja dwu semestralnego programu pt. „Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości UWM” przygotowującego studentów UWM, doktorantów UWM i PAN do:

 1. Prowadzenia własnej innowacyjnej działalności gospodarczej
 2. Rozwoju osobistego potencjału przedsiębiorczości

 

W ramach programu oferujemy:

 1. Praktyczną pomoc doradców (praktyków biznesu) przy zakładaniu własnych firm i komercjalizacji projektów naukowo-badawczych, które będą bazowały na innowacyjnych pomysłach słuchaczy Akademii Biznesu UWM
 2. Wsparcie mentorów (psychologów biznesu) w rozwoju umiejętności i predyspozycji, które są niezbędne na stanowiskach kierowniczych
 3. Skuteczne przekazanie wiedzy o najnowszych trendach i innowacyjnych narzędziach budowania przewagi rynkowej z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu
 4. Praktyczny aspekt kształcenia angażujący w proces dydaktyczny przedsiębiorców i osoby z otoczenia gospodarczego.

Czas trwania programu:

Dwa semestry akademickie (zimowy i letni)

 

Zakończenie Programu MSP:

Uczestnicy Programu MSP otrzymują Dyplom Akademii Biznesu UWM wraz ze świadectwem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji w Programie MSP.

Twoje
korzyści

 • Stworzysz własny model biznesu,
 • Rozwiniesz projekt badawczy,
 • Pozyskasz fundusze na biznes,
 • Założysz firmę,
 • Twoimi nauczycielami będą przedsiębiorcy, którzy odnieśli sukces,
 • Elastyczny harmonogram zajęć,
 • Brak opłat.

Nowe
kompetencje

 • w zakresie przedsiębiorczości
 • zarządzania projektami
 • prawa gospodarczego
 • transferu technologii
 • design thinking
Harmonogram rekrutacji
Do 8.11.2023
Rejestracja poprzez formularz na stronie Akademii Biznesu
Do 9.11.2023
Ocena formalno-prawna dokumentów aplikacyjnych i sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej
Do 10.11.2023
Ocena potencjału przedsiębiorczości na podstawie "testu potencjału przedsiębiorczości"
Do 10.11.2023
Rozmowa kwalifikacyjna - "panelowy wywiad ustrukturyzowany"
Do 11.11.2023
Ogłoszenie listy Uczestników Programu pn. „Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości” realizowanego przez Akademię Biznesu UWM
Do 13.11.2023
Inauguracja VI edycji Międzywydziałowej Szkoły Przedsiębiorczości
REGULAMIN REKRUTACJI

Regulamin rekrutacji
do programu pn. „Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości”
realizowanego przez Akademię Biznesu UWM

 

Postanowienia ogólne
§ 1

1. „Akademia Biznesu UWM” jest jednostką ogólnouczelnianą UWM w Olsztynie, realizującą program pn. „Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości”

Słownik pojęć (definicje)
§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Uniwersytet – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
2. Akademia Biznesu UWM – Akademia Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
3. Dyrektor – Dyrektor Akademii Biznesu UWM.
4. Uczestnik – osoba spełniająca kryteria formalne udziału w Programie MSP, określone w § 3 Regulaminu rekrutacji, która pomyślnie przeszła proces rekrutacji;
5. Komisja – komisja rekrutacyjna powołana do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w ramach Programu MSP.
6. Strona internetowa – strona, na której umieszczone są informacje na temat Akademii Biznesu UWM oraz niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami, Programu MSP, materiały informacyjne;
7. Program MSP – program pn. „Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości” realizowany przez Akademię Biznesu UWM obejmujący program kształcenia na poziomie 300 godzin dydaktycznych i konsultacje indywidualne, uzupełniony o gry symulacyjne, wyjazdy studyjne, „Meeting Day” i „Idea Day”.

Kwalifikowalność Uczestników w Programie MSP
§ 3

1. W poczet Uczestników Programu MSP mogą być rekrutowane następujące osoby fizyczne:
a) studenci studiów I stopnia Uniwersytetu, którzy ukończyli co najmniej drugi semestr nauki,
b) studenci studiów II stopnia Uniwersytetu,
c) studenci jednolitych studiów magisterskich, którzy ukończyli co najmniej drugi semestr nauki,
d) osoby w wieku 21-28 lata z terenu województwa warmińsko-mazurskiego nie posiadające statusu studenta UWM.

2. Dopuszcza się możliwość rekrutacji studentów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich i lekarskich oraz studiów doktoranckich po ukończonym pierwszym semestrze studiów. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do programu MSP podejmuje Dyrektor Akademii Biznesu.

3.Program MSP skierowany jest do studentów, doktorantów i osób młodych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, którzy:
a) wyrażają zainteresowanie rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej, lub prowadzą taką działalność,
b) posiadają projekt naukowy-badawczy, patentowy lub przygotowują taki projekt,
c) wyrażają zainteresowane zagadnieniami przedsiębiorczości i innowacyjności.

4. Każdy uczestnik kursu zobligowany będzie do sporządzenia biznesplanu i jego prezentacji podczas konferencji kończącej naukę „Idea Day”

5. Uczestnicy kursu otrzymają certyfikat ukończenia kursu (zgodny z rozporządzeniem Ministra właściwego ds. Edukacji)

Zasady rekrutacji
§ 4

1. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie rekrutacji jest Dyrektor.

2. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z harmonogramem określonym przez Dyrektora.

3. Kandydaci zainteresowani udziałem w Programie MSP dokonują rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacji wypełniając następujące dokumenty aplikacyjne:
a) formularz rekrutacyjny, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
b) oświadczenie potwierdzające fakt odbywania studiów I lub II stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub studiów doktoranckich, którego wzór stanowi Załącznik nr 2;
c) kserokopia dowodu osobistego i oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

4. Regulamin rekrutacji do Programu MSP oraz wzory dokumentów, o których mowa w ust. 3 dostępne są na Stronie internetowej.

5. Złożenie dokumentów aplikacyjnych potwierdzone zostanie w formie elektronicznej.

6. Decyzja o zakwalifikowaniu się danej osoby jako Uczestnika Programu MSP jest podejmowana po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego obejmującego:
a) etap I – formalną ocenę dokumentów aplikacyjnych,
b) etap II – ocenę potencjału przedsiębiorczości na podstawie „testu potencjału przedsiębiorczości”,
c) etap III – rozmowę kwalifikacyjną.

7. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone przez trzyosobową Komisję powołaną przez Dyrektora, który określa zadania i zasady funkcjonowania Komisji. Przewodniczącego Komisji wskazuje Dyrektor.

8. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego obejmuje ocenę złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków formalnych Komisja wzywa kandydata do uzupełnienia dokumentów w terminie 7 dni. Brak uzupełniania dokumentów skutkuje niedopuszczeniem kandydata do kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego.

9. W drugim etapie rekrutacji Komisja ocenia potencjał przedsiębiorczości na podstawie wyników „testu potencjału przedsiębiorczości”. Z uwzględnieniem wyniku testu sporządza się listę kandydatów zakwalifikowanych do III etapu. Do III etapu postępowania zakwalifikowanych będzie nie więcej niż 60 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów w II etapie.

10. W trzecim etapie rekrutacji Komisja przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne („panelowy wywiad ustrukturalizowany”). Przewodniczący Komisji sporządza listę rankingową wszystkich kandydatów biorących udział w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego według ilości uzyskanych przez nich punktów.

11. Do Programu MSP kwalifikuje się maksymalnie 30 osób (w tym maksymalnie do 10 osób spoza UWM), które uzyskały najwyższą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Pozostałe osoby umieszcza się na liście rezerwowej. O wynikach rekrutacji kandydaci do Programu MSP zostaną poinformowani mailowo.

12. Każdy z Kandydatów, który nie zakwalifikował się do Programu MSP ma możliwość wniesienia odwołania do Dyrektora, w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy Uczestników. Odwołanie sporządza się na piśmie i powinno zawierać uzasadnienie. Odwołanie składa się w biurze Akademii Biznesu UWM. Odwołanie jest rozpatrywane przez Dyrektora w terminie siedmiu dni od jego otrzymania. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

13. W przypadku braku podjęcia przez Uczestnika Programu MSP nauki z jakichkolwiek przyczyn, Dyrektor kwalifikuje na jego miejsce pierwszą osobę z listy rezerwowej.

14. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, zgodnie z warunkami jawnymi i jednakowymi dla wszystkich Kandydatów w oparciu o dokumenty rekrutacyjne. Wobec wszystkich Kandydatów będą stosowane jednolite kryteria oraz narzędzia i zadania kwalifikacyjne.

15. Wszelka korespondencja związana z procesem rekrutacji pomiędzy Akademią Biznesu UWM a Kandydatami a następnie jej Uczestnikami prowadzona będzie w formie elektronicznej.

Postanowienia końcowe
§ 5

1. Zgłoszenie uczestnictwa w formie rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacji do Akademii Biznesu UWM oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Dyrektora w oparciu o obowiązujące w Uniwersytecie regulacje prawne.

3. Do postępowania rekrutacyjnego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego.

4. Akademia Biznesu UWM zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany takie będą ogłoszone na stronie internetowej Akademii Biznesu UWM, a Uczestnicy powiadomieni o zmianach drogą elektroniczną.