Regulamin rekrutacji

do programu pn. „Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości”

realizowanego przez Akademię Biznesu UWM

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. „Akademia Biznesu UWM” jest jednostką ogólnouczelnianą UWM w Olsztynie, realizującą program pn. „Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości”

Słownik pojęć (definicje)

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Uniwersytet – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
 2. Akademia Biznesu UWM – Akademia Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
 3. Dyrektor – Dyrektor Akademii Biznesu UWM.
 4. Uczestnik – osoba spełniająca kryteria formalne udziału w Programie MSP, określone w § 3 Regulaminu rekrutacji, która pomyślnie przeszła proces rekrutacji;
 5. Komisja – komisja rekrutacyjna powołana do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w ramach Programu MSP.
 6. Strona internetowa – strona, na której umieszczone są informacje na temat Akademii Biznesu UWM oraz niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami, Programu MSP, materiały informacyjne;
 7. Program MSP – program pn. „Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości” realizowany przez Akademię Biznesu UWM.

 

Kwalifikowalność Uczestników w Programie MSP

§ 3

 1. W poczet Uczestników Programu MSP mogą być rekrutowane następujące osoby fizyczne:
 1. studenci studiów I stopnia Uniwersytetu, którzy ukończyli co najmniej drugi semestr nauki,
 2. studenci studiów II stopnia Uniwersytetu,
 3. studenci jednolitych studiów magisterskich,
 4. studenci studiów doktoranckich Uniwersytetu i Polskiej Akademii Nauk.
 1. Program MSP skierowany jest do studentów i doktorantów, którzy:
 1. wyrażają zainteresowanie rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej, lub prowadzą taką działalność,
 2. posiadają projekt naukowy-badawczy, patentowy lub przygotowują taki projekt,
 3. wyrażają zainteresowane zagadnieniami przedsiębiorczości i innowacyjności.

Zasady rekrutacji

§ 4

 1. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie rekrutacji jest Dyrektor.
 2. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z harmonogramem określonym przez Dyrektora.
 3. Kandydaci zainteresowani udziałem w Programie MSP dokonują rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacji wypełniając następujące dokumenty aplikacyjne:
 1. formularz rekrutacyjny, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
 2. oświadczenie potwierdzające fakt odbywania studiów I lub II stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub studiów doktoranckich, którego wzór stanowi Załącznik nr 2.
 1. Regulamin rekrutacji do Programu MSP oraz wzory dokumentów, o których mowa w ust. 3 dostępne są na Stronie internetowej.
 2. Złożenie dokumentów aplikacyjnych potwierdzone zostanie w formie elektronicznej.
 3. Decyzja o zakwalifikowaniu się danej osoby jako Uczestnika Programu MSP jest podejmowana po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego obejmującego:
 1. etap I – formalną ocenę dokumentów aplikacyjnych,
 2. etap II – ocenę potencjału przedsiębiorczości na podstawie „testu potencjału przedsiębiorczości”,
 3. etap III – rozmowę kwalifikacyjną.
 1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone przez trzyosobową Komisję powołaną przez Dyrektora, który określa zadania i zasady funkcjonowania Komisji. Przewodniczącego Komisji wskazuje Dyrektor.
 2. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego obejmuje ocenę złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem formalno–prawnym. W przypadku stwierdzenia braków formalnych Komisja wzywa kandydata do uzupełnienia dokumentów w terminie 7 dni. Brak uzupełniania dokumentów skutkuje niedopuszczeniem kandydata do kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego.
 3. W drugim etapie rekrutacji Komisja ocenia potencjał przedsiębiorczości na podstawie wyników „testu potencjału przedsiębiorczości”. Z uwzględnieniem wyniku testu sporządza się listę kandydatów zakwalifikowanych do III etapu. Do III etapu postępowania zakwalifikowanych będzie nie więcej niż 60 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów w II etapie.
 4. W trzecim etapie rekrutacji Komisja przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne („panelowy wywiad ustrukturalizowany”). Przewodniczący Komisji sporządza listę rankingową wszystkich kandydatów biorących udział w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego według ilości uzyskanych przez nich punktów.
 5. Do Programu MSP kwalifikuje się maksymalnie 30 osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Pozostałe osoby umieszcza się na liście rezerwowej. O wynikach rekrutacji kandydaci do Programu MSP zostaną poinformowani mailowo.
 6. Każdy z Kandydatów, który nie zakwalifikował się do Programu MSP ma możliwość wniesienia odwołania do Dyrektora, w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy Uczestników. Odwołanie sporządza się na piśmie i powinno zawierać uzasadnienie. Odwołanie składa się w biurze Akademii Biznesu UWM. Odwołanie jest rozpatrywane przez Dyrektora w terminie siedmiu dni od jego otrzymania. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
 7. W przypadku braku podjęcia przez Uczestnika Programu MSP nauki z jakichkolwiek przyczyn, Dyrektor kwalifikuje na jego miejsce pierwszą osobę z listy rezerwowej.
 8. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, zgodnie z warunkami jawnymi i jednakowymi dla wszystkich Kandydatów w oparciu o dokumenty rekrutacyjne. Wobec wszystkich Kandydatów będą stosowane jednolite kryteria oraz narzędzia i zadania kwalifikacyjne.
 9. Wszelka korespondencja związana z procesem rekrutacji pomiędzy Akademią Biznesu UWM a Kandydatami a następnie jej Uczestnikami prowadzona będzie w formie elektronicznej.

Postanowienia końcowe

§ 5

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w formie rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacji do Akademii Biznesu UWM oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Dyrektora w oparciu o obowiązujące w Uniwersytecie regulacje prawne.
 3. Do postępowania rekrutacyjnego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego.
 4. Akademia Biznesu UWM zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany takie będą ogłoszone na stronie internetowej Akademii Biznesu UWM, a Uczestnicy powiadomieni o zmianach drogą elektroniczną.

 

Lista ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

Rekrutacja_AB_zał_1.pdf

Załącznik_AB_2.pdf