• Odwiedź nas na:

Polityka prywatności

Regulamin rekrutacji
do programu pn. „Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości”
realizowanego przez Akademię Biznesu UWM

Postanowienia ogólne

§ 1

„Akademia Biznesu UWM” jest jednostką ogólnouczelnianą UWM w Olsztynie, realizującą program pn. „Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości”
Słownik pojęć (definicje)

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

Uniwersytet – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
Akademia Biznesu UWM – Akademia Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
Dyrektor – Dyrektor Akademii Biznesu UWM.
Uczestnik – osoba spełniająca kryteria formalne udziału w Programie MSP, określone w § 3 Regulaminu rekrutacji, która pomyślnie przeszła proces rekrutacji;
Komisja – komisja rekrutacyjna powołana do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w ramach Programu MSP.
Strona internetowa – strona, na której umieszczone są informacje na temat Akademii Biznesu UWM oraz niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami, Programu MSP, materiały informacyjne;
Program MSP – program pn. „Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości” realizowany przez Akademię Biznesu UWM.

Kwalifikowalność Uczestników w Programie MSP

§ 3

W poczet Uczestników Programu MSP mogą być rekrutowane następujące osoby fizyczne:
studenci studiów I stopnia Uniwersytetu, którzy ukończyli co najmniej drugi semestr nauki,
studenci studiów II stopnia Uniwersytetu,
studenci jednolitych studiów magisterskich,
studenci studiów doktoranckich Uniwersytetu i Polskiej Akademii Nauk.
Program MSP skierowany jest do studentów i doktorantów, którzy:
wyrażają zainteresowanie rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej, lub prowadzą taką działalność,
posiadają projekt naukowy-badawczy, patentowy lub przygotowują taki projekt,
wyrażają zainteresowane zagadnieniami przedsiębiorczości i innowacyjności.
Zasady rekrutacji

§ 4

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie rekrutacji jest Dyrektor.
Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z harmonogramem określonym przez Dyrektora.
Kandydaci zainteresowani udziałem w Programie MSP dokonują rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacji wypełniając następujące dokumenty aplikacyjne:
formularz rekrutacyjny, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
oświadczenie potwierdzające fakt odbywania studiów I lub II stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub studiów doktoranckich, którego wzór stanowi Załącznik nr 2.
Regulamin rekrutacji do Programu MSP oraz wzory dokumentów, o których mowa w ust. 3 dostępne są na Stronie internetowej.
Złożenie dokumentów aplikacyjnych potwierdzone zostanie w formie elektronicznej.
Decyzja o zakwalifikowaniu się danej osoby jako Uczestnika Programu MSP jest podejmowana po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego obejmującego:
etap I – formalną ocenę dokumentów aplikacyjnych,
etap II – ocenę potencjału przedsiębiorczości na podstawie „testu potencjału przedsiębiorczości”,
etap III – rozmowę kwalifikacyjną.
Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone przez trzyosobową Komisję powołaną przez Dyrektora, który określa zadania i zasady funkcjonowania Komisji. Przewodniczącego Komisji wskazuje Dyrektor.
Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego obejmuje ocenę złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem formalno–prawnym. W przypadku stwierdzenia braków formalnych Komisja wzywa kandydata do uzupełnienia dokumentów w terminie 7 dni. Brak uzupełniania dokumentów skutkuje niedopuszczeniem kandydata do kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego.
W drugim etapie rekrutacji Komisja ocenia potencjał przedsiębiorczości na podstawie wyników „testu potencjału przedsiębiorczości”. Z uwzględnieniem wyniku testu sporządza się listę kandydatów zakwalifikowanych do III etapu. Do III etapu postępowania zakwalifikowanych będzie nie więcej niż 60 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów w II etapie.
W trzecim etapie rekrutacji Komisja przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne („panelowy wywiad ustrukturalizowany”). Przewodniczący Komisji sporządza listę rankingową wszystkich kandydatów biorących udział w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego według ilości uzyskanych przez nich punktów.
Do Programu MSP kwalifikuje się maksymalnie 30 osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Pozostałe osoby umieszcza się na liście rezerwowej. O wynikach rekrutacji kandydaci do Programu MSP zostaną poinformowani mailowo.
Każdy z Kandydatów, który nie zakwalifikował się do Programu MSP ma możliwość wniesienia odwołania do Dyrektora, w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy Uczestników. Odwołanie sporządza się na piśmie i powinno zawierać uzasadnienie. Odwołanie składa się w biurze Akademii Biznesu UWM. Odwołanie jest rozpatrywane przez Dyrektora w terminie siedmiu dni od jego otrzymania. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
W przypadku braku podjęcia przez Uczestnika Programu MSP nauki z jakichkolwiek przyczyn, Dyrektor kwalifikuje na jego miejsce pierwszą osobę z listy rezerwowej.
Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, zgodnie z warunkami jawnymi i jednakowymi dla wszystkich Kandydatów w oparciu o dokumenty rekrutacyjne. Wobec wszystkich Kandydatów będą stosowane jednolite kryteria oraz narzędzia i zadania kwalifikacyjne.
Wszelka korespondencja związana z procesem rekrutacji pomiędzy Akademią Biznesu UWM a Kandydatami a następnie jej Uczestnikami prowadzona będzie w formie elektronicznej.
Postanowienia końcowe

§ 5

Zgłoszenie uczestnictwa w formie rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacji do Akademii Biznesu UWM oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Dyrektora w oparciu o obowiązujące w Uniwersytecie regulacje prawne.
Do postępowania rekrutacyjnego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego.
Akademia Biznesu UWM zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany takie będą ogłoszone na stronie internetowej Akademii Biznesu UWM, a Uczestnicy powiadomieni o zmianach drogą elektroniczną.