• Odwiedź nas na:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.
Szczegóły znajdują się poniżej.

 

I. Administrator danych osobowych:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą przy ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn.

 

II. Inspektor Ochrony Danych:
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan/Pani się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji praw przez formularz kontaktowy na stronie: uwm.edu.pl/daneosobowe/formularz oraz e-mail: bkw@uwm.edu.pl; nr tel.: 89-523-36-78 lub pisemnie na adres: ul. Prawocheńskiego 9, pok. 109, 10-719 Olsztyn.

 

III. Cele i podstawy przetwarzania:
Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.478 ze zm.). Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji i dokumentowania przebiegu kształcenia na kursie dokształcającym. Podany adres e-mail i numer telefonu służą ochronie Pana/Pani interesów i są niezbędne organizatorom kształcenia do szybkiego kontaktu. W przypadku zakwalifikowania Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
– zawarcia umowy o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem kursu dokształcającego,
– realizacji zawartej umowy,
– dokumentowania przebiegu kształcenia,
– rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji dotyczących innych form kształcenia.

 

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy:
Imię/imiona, nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail, poziom wykształcenia

 

V. Odbiorca danych:
Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom poza sytuacjami przewidzianymi w przepisach prawa.

 

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:
Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

VII. Okres przechowywania danych:
Pana/Pani dane przechowujemy przez okres 6 miesięcy lub przez czas dochodzenia roszczeń związanych z przyjęciem na kurs dokształcający. Po przyjęciu, dane będą przechowywane przez okres realizacji nauczania lub przez czas dochodzenia roszczeń z związanych z odbywaniem kształcenia oraz w archiwum przez 50 lat.

VIII. Pana/Pani prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu realizacji Pana/Pani praw, prosimy o zgłoszenie przysługującego żądania Inspektorowi Ochrony Danych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Procedury znajdują się na stronie: uwm.edu.pl/daneosobowe

 

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji i odbywania kształcenia w Uniwersytecie.
Jeżeli nie poda Pan/Pani danych możemy odmówić przyjęcia na kurs dokształcający, zawarcia umowy oraz może Pan/Pani utracić prawo do odbywania kształcenia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie